ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

  • 1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • 2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
  • 3. Trvalý pobyt dítěte v Mokrovratech (přednostně), a to do naplnění kapacity

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Mokrovratech pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Mokrovraty, v II. třídě – přízemí.

K zápisu se s rodiči dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věku šesti let a děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náhradní termín: pátek 12. 4. 2024 (je nutno se předem domluvit, tel.: 739 470 262 nebo e-mail: reditelka@zsmokrovraty.cz).

Zápis se skládá:

  • z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.
  • Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV.

Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 30 minut.

Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst. 3 školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření (zpráva od dětského lékaře a vyšetření z PPP).

Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

Informační materiály

Desatero budoucího prvňáčka (.pdf)

Formuláře

Žádost o odklad (.docx)
Žádost o přijetí (.docx)