ZŠ MOKROVRATY – ŠkolkaMokrovraty 63, Nový Knín

Školní řád MŠ

 

 

Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Č.j.:ZŠ-2/2022- 10
Vypracovala:Miroslava Kubátová, uč. MŠ
Schválila:Mgr. Eva Loukota
Pedagogická rada projednala dne30.srpna 2023
Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1. září 2023
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1. září 2023
Změny ve školním řádu prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Mokrovratech v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona        č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

 

Čl. I

Práva a POVINNOSTI předškolní výchovy a vzdělávání

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy

a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb.,      o předškolním vzdělávání v platném znění.

Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto vnitřního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

 • Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí mají právo  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,          na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

 • Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

Čl. II

upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte  v mateřské škole

 

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je vyjádření lékaře a potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem
 • oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte
 • přihlášku ke stravování

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto vnitřním řádu.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy

ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v tomto vnitřním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu             a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto vnitřním řádu, může ředitelka rozhodnout   o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Přístup ke vzdělávání cizích státních příslušníků

Přístup ke vzdělávání cizích státních příslušníků a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem „cizinec ze třetího státu“  se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky.

 

Čl. III

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců

při vzdělávání dětí

a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě  se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole

 a jejich předávání po ukončení vzdělávání

Rodiče jsou povinni předat dítě po jeho převlečení v šatně osobně učitelce, teprve potom mohou mateřskou školu opustit. Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby jejich převzetí od zákonných zástupců až do doby, než jej předají zpět zákonným zástupcům dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání                                od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě           na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

Pokud dítě vyzvedává z mateřské školy jiná pověřená osoba, rodiče vyplní u ředitelky mateřské školy zmocnění k odvádění dítěte touto osobou z mateřské školy.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí

o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy, vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor,  na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí  písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci

a způsob informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole,        a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti  při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují  mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte,  o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv  na průběh vzdělávání dítěte.

Stanovení  podmínek  pro úhradu úplaty

 za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené   ve směrnici o úplatě v MŠ.

Úhrada stravného 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy,  s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy

a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu  od 6.30 do 16.00 hod.

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz  tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod..

Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem  omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Ve třídě mateřské školy jsou zařazeny děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá   v  základním denním režimu.

DENNÍ REŽIM MŠ MOKROVRATY
6.30 – 8.00 příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
do třídy
06.30 – 8.20       ranní hry, spontánní zájmové aktivity
08.20 – 9.10      pohybová chvilka, osobní hygiena, přesnídávka
09.10 – 9.40      řízené aktivity
0 9.40 – 9.50     osobní hygiena, příprava na pobyt venku
0 9.50 – 11.30   pobyt venku, převlékání, osobní hygiena
11.30 – 12.00    oběd
12.00 – 12.30    osobní hygiena, relaxační chvilka, příprava na odpočinek
/individuální/
12.30 – 14.00    spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby,
individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.15     osobní hygiena, převlékání
14.15 – 14.30      tělovýchovná chvilka s pohybovou hrou
14.30 – 14.45    svačina
14.45 – 15.00    osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti
15.00 – 16.00   volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými
pracovnicemi zaměřené především na hry

 

 

 

 

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování ).

 

 

 

• 6.30 – 8.00  příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy
● 6.30 – 8.30  ranní hry, spontánní zájmové aktivity
• 8.30 – 8.55  pohybová chvilka, osobní hygiena
• 8.55 – 9.15    přesnídávka
• 9.15 – 9.45   řízené aktivity
• 9.45 – 10.00 osobní hygiena, příprava na pobyt venku
• 10.00 – 11.45 pobyt venku
• 11.45 – 12.00 převlékání, osobní hygiena
• 12.00 – 12.30 oběd
• 12.30 – 12.45 osobní hygiena, příprava na odpočinek
• 12.45 – 14.15 spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby,
individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku
• 14.15 – 14.30 osobní hygiena, převlékání
• 14.30 – 14.45 svačina
• 14.45 – 15.00 osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti
• 15.00 – 16.00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými
pracovnicemi zaměřené především na hry; dle počasí mohou
probíhat na zahradě MŠ

 

Přivádění a převlékání dětí

 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají na místo svého dítěte, které je opatřeno jeho značkou. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

 

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a  informovat ji

o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 • v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ

 

Děti, které chodí do mateřské školy na 4 hodiny denně, vyzvedávají jejich rodiče po uplynutí této doby.

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12 :15 – 12 :30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.45 hod a 16.00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

Délka pobytu dětí v MŠ

 

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů.

 

 

Způsob omlouvání dětí

 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte

 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na čísle  721 273 936 – Základní škola a Mateřská škola

Obědy je možné odhlásit nejpozději týž den do 8.00 hodin ráno.

 

 

Pobyt venku

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr a déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota    pod – 10°C.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

 

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme     od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen           na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 

 • 20 dětí z běžných tříd, nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 

 • v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 • v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy   k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu                    k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

Při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích  se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu.

 

 

 

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a  metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

 

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

Čl. VI

zacházení s majetkem mateřské školy

 

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami                             a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 

 

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

při jejich pobytu v mateřské škole

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou

 • pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy,
 • pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy,
 • po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte,
 • po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Každý                  z pracovníků školy, který  otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy     a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která              k tomu nejsou určena.

 

 

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

 

Kontrolou provádění ustanovení tohoto školního řádu je pověřena ředitelka školy.

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023

V Mokrovratech dne 30. srpna 2023

 

Mgr. Eva Loukota

ředitelka školy