ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

GDPR

Základní a Mateřská škola Mokrovraty, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, IDceuu9fy, emailem na adrese zs.mokrovraty@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty, Mokrovraty 63, 262 03 Nový Knín. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iva Petřinová, tel. č. 608 191 361, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižení na adrese Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš v kanceláři č. 306 každý všední den od 8:00 – 15:00 hodin.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Sídlo: Mokrovraty 63, 262 03 Nový Knín
zastoupená ředitelkou školy: PhDr. Lenkou Havlíčkovou
IČO: 750 34 611

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Škola zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Funkci pověřence vykonává: Bc. Iva Petřinová, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, tel: 608 191 361

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

V Základní škole a Mateřské škole Mokrovraty (dále jen Škola), zpracováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak zvané „GDPR“), a dále v souladu s dalšími předpisy a zásadami.

Cílem je hájit práva žáků, dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

·       na základě právního předpisu nebo

·       na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků/dítěte.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků a dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky a děti).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

·        školní matrika,

·        doklady o přijímání dětí, žáků, a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

·        třídní kniha,

·        záznamy z pedagogických rad,

·        kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

·        podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

·        podklady žáků pro vyšetření v PPP,

·        hlášení trestných činů, neomluvená absence,

·        údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

·        seznamy žáků a dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

·        seznamy žáků a dětí na soutěžích a olympiádách,

·        seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,

·        jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,

·        kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte/žáka),

·        fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků a dětí o studium na dané škole,

·        zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků a dětí na výstavách a přehlídkách,

·        záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a dětí a ochrany jejich majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva dětí, žáků a zákonných zástupců

·        Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

·        Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

·        Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

·        Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté dětem, žákům a zákonným zástupcům dětí a žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

·        uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

·        nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

·        osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

·        shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),

·        již nepotřebné údaje skartovat,

·        zachovávat mlčenlivost o údajích,

·        neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

·        školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

·        stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,

·        ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit, (především, aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 4. 9. 2018